Odprowadzanie samochodu Kraków

Regulamin

Baw się dobrze

Dziś my prowadzimy

Regulamin świadczenia usług

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące specyfiki naszych usług, sposobu ich realizacji, zasad odprowadzania samochodu i praw przysługujących klientowi.

Niezbędne informacje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG IKIEROWCY


§ 1
Zapisy ogólne 

1. Regulamin świadczenia usług Ikierowcy zwany dalej regulaminem, określa:
a) przepisy porządkowe oraz warunki świadczenia usług;
b) uprawnienia i obowiązki zleceniodawcy wynikające z zawarcia umowy świadczenia usług;
c) uprawnienia i obowiązki zleceniobiorcy świadczącego usługi.

2. Regulamin udostępnia się na stronie internetowej zleceniobiorcy http://ikierowcy.pl/.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Zleceniodawcy – oznacza to podmiot zlecający zleceniobiorcy wykonanie usługi;
Zleceniobiorcy – rozumie się przez to firmę Aleksandra Podobińska Ikierowcy, NIP: 6781553115, REGON: 121506533, os. 2 Pułku Lotniczego nr 26 / 15, 31-869 Kraków;
Kierowcy – upoważnioną przez zleceniobiorcę do wykonania usługi osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdem;
Pojeździe – rozumie się przez to będący w posiadaniu zleceniodawcy środek transportu kategorii B, za pomocą którego następuje wykonanie usługi;
Usłudze lub usługach – odebranie zleceniodawcy przez kierowcę z umówionego miejsca w celu przetransportowania pojazdem do wskazanego przez zleceniobiorcę miejsca docelowego;
Miejsce odbioru – umówione odpowiednio wcześniej przez telefon miejsce, w którym kierowca odbiera pojazd oraz kluczyki do pojazdu od zleceniodawcy;

§ 2
Zawarcie umowy o świadczenie usług

1. Umowę o świadczenie usług zawiera się przez telefoniczne zamówienie usługi. Umowa zostaje zawarta po ustaleniu miejsca odbioru zleceniodawcy w chwili ostatecznego potwierdzenia w centrali zleceniobiorcy przyjęcia zlecenia na świadczenie usługi.
2. Cena za świadczoną usługę określona jest w cenniku umieszczonym na stronie internetowej zleceniobiorcy http://ikierowcy.pl/
3. Umowa staje się wykonana z chwilą oddania zleceniodawcy przez kierowcę kluczyków do pojazdu po zakończeniu transportu.
4. Zleceniodawca jest obowiązany zgłosić zleceniobiorcy lub kierowcy, wszelkie zastrzeżenia, uwagi oraz roszczenia co do świadczonych usług oraz ich następstw najpóźniej w chwili oddania mu przez kierowcę kluczyków do pojazdu. W tym celu zostanie sporządzony protokół.
5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń, uwag lub roszczeń w terminie o jakim mowa w ust. 4 powyżej, jest równoznaczny z utratą prawa do powoływania się na nie w późniejszym okresie.
6. Zleceniodawca obowiązany jest powiadomić zleceniobiorcę o chęci zawarcia umowy minimum na 40 min przed planowaną datą spotkania w miejscu odbioru.
8. Dojazd kierowcy do zleceniodawcy realizowany jest bezpłatny, chyba że strony zgodnie ustalą inaczej.
9. W razie rezygnacji przez zleceniodawcę z usługi po zawarciu umowy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę oraz wyrównania powstałej w majątku zleceniobiorcy szkody (w tym utraconych korzyści).

§ 3
Prawa i obowiązki Zleceniodawcy

1. Zapoznanie się z regulaminem jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług. Brak zapoznania się z regulaminem uniemożliwia skorzystanie z usług zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca obowiązany jest legitymować się prawem do korzystania z pojazdu (własność, użyczenie, najem itd..). Wszelkie konsekwencje związane z brakiem prawa do korzystania z pojazdu przez zleceniodawcę będą obciążały zleceniodawcę bez prawa do jakiegokolwiek regresu w stosunku do zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca obowiązany jest wskazać precyzyjnie miejsce odbioru przez zleceniobiorcę. Dodatkowe koszty jakie poniósł zleceniobiorca w związku z nieprecyzyjnym wskazaniem miejsca odbioru przez zleceniodawcę lub opóźnieniem w przekazaniu kierowcy kluczyków, niezależnie od przyczyny, będą obciążały zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca obowiązany jest do współdziałania ze zleceniobiorcą w wykonywaniu usługi.
5. Zleceniodawca obowiązany jest do przekazania kierowcy kluczyków do pojazdu. Odmowa przekazania kluczyków jednoznaczna jest z rozwiązaniem umowy i rodzi obowiązki odszkodowawcze po stronie zleceniodawcy, który obowiązany jest pokryć wszelkie koszty jakie poniósł zleceniobiorca w związku z przystąpieniem do realizacji umowy jak również wyrównać szkodę w majątku zleceniobiorcy (w tym utracone korzyści).
6. Zleceniodawca obowiązany jest do precyzyjnego wskazania miejsca docelowego odprowadzenia pojazdu.
7. W czasie wykonywania usługi, zleceniodawca obowiązany jest do zachowania się w sposób wyważony i kulturalny, niezagrażający bezpieczeństwu zleceniodawcy, kierowcy oraz osób trzecich.
8. Zleceniodawca ma obowiązek wydać zleceniobiorcy sprawny pojazd. Za wszelkie uchybienia w tym zakresie odpowiada wyłącznie zleceniodawca.
9. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za stan techniczny i prawny pojazdu w czasie świadczenia usług. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody powstałe w pojeździe w trakcie świadczenia usług. Zleceniodawca korzystający z usług i decydujący się na wydanie kierowcy pojazdu, odpowiada na zasadzie ryzyka (KC).
10. Obowiązkiem zleceniodawcy jest wydanie zleceniobiorcy pojazdu posiadającego ważne ubezpieczenie OC. Brak ubezpieczenia OC wiązać się będzie z osobistą odpowiedzialnością zleceniodawcy w zakresie ewentualnych szkód w trakcie korzystania z pojazdu przez kierowcę bez jakiegokolwiek prawa do regresu względem zleceniobiorcy.

§ 4
Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić wykonanie usługi z pomocą kierowcy posiadającego prawo jazdy na pojazdy minimum kat. B.
2. W uzasadnionych przypadkach, zleceniobiorca ma prawo żądać podpisania przez zleceniodawcę protokołu wydania i odbioru pojazdu. W razie odmowy podpisania przez zleceniodawcę protokołu wydania pojazdu kierowca ma prawo odmówić wykonania usługi.
3. W razie odmowy podpisania przez zleceniodawcę protokołu odbioru pojazdu kierowca lub zleceniobiorca uprawniony jest do jednostronnego podpisania protokołu. 

4. Zleceniobiorca może odmówić świadczenia usługi jeżeli po stawieniu się w umówionym miejscu odbioru uzna, że z jakichkolwiek przyczyn świadczenie usługi nie jest możliwe lub nie jest wskazane (np. ze względów bezpieczeństwa lub z uwagi na agresywną postawę zleceniodawcy lub osób mu towarzyszących).
5. Kierowca może odmówić świadczenia usługi jeśli stan techniczny pojazdu wzbudza jego zastrzeżenia.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji usługi spowodowane utrudnieniami występującymi na drodze oraz innymi niezależnymi od zleceniobiorcy lub kierowcy okolicznościami.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące.
2. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów o świadczenie usług, rozpatrywane będą przez sąd właściwy z uwzględnieniem siedziby zleceniobiorcy.


Zasady są proste

Cennik na skróty

1
Pierwsze 2 km

Opłata początkowa, którą zapłacisz za pierwsze 2 km kursu

+ 4
za kolejny km

Opłata za każdy rozpoczęty km kursu, ponad opłatę początkową

0
kolejna osoba

Nie pobieramy opłaty za dodatkowego pasażera w Twoim samochodzie.